Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 1. Przyjmowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia procesu inwestycyjnego które inwestor przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, dołączając na piśmie:
  • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego – oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego i zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego;
  • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 2. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje:
  • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę;
  • sprawdzanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
  • właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.2.
 3. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych dla których ta kontrola jest obowiązkowa:
  • kat. V – obiekty sportu i rekreacji;
  • kat. IX – budynki kultury nauki i oświaty;
  • kat. X – budynki kultu religijnego;3.
  • kat. XI- budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;
  • kat. XII – budynki administracji publicznej;
  • kat. XIII- pozostałe budynki mieszkalne;
  • kat. XIV- budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
  • kat. XV- budynki sportu i rekreacji;
  • kat. XVI- budynki biurowe i konferencyjne;
  • kat. XVII- budynki handlu gastronomii i usług;
  • kat. XX- stacje paliw;
  • kat. XXII- place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;
  • kat. XXIV- obiekty gospodarki wodnej;
  • kat. XXVII- budowle hydrotechniczne, piętrzące, upustowe i regulacyjne;
  • kat. XXVIII – obiekty mostowe, drogowe i kolejowe;
  • kat. XXIX- wolno-stojące kominy i maszty.
 4. Przyjmowanie obiektów budowlanych do użytku
  1. do obiektów budowlanych na wzniesienie których jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić po zakończeniu budowy, jeżeli PINB w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji dołączając:
   • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych;
   • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
   • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
   • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod.-kan, inst. gazowej);
   • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
   • oryginał dziennika budowy;
  2. dla obiektu budowlanego lub budynku na użytkowanie którego jest wymagane pozwolenie na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć:
   • wniosek o udzielanie pozwolenia na użytkowanie
   • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
   • oświadczenie inwestor o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
   • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod-kan, inst. gazowej itp.);
   • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
   • oryginał dziennika budowy;
   • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna).
  3. inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.
 5. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych.
 6. Udzielanie odpowiedzi na proponowane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
 7. Legalizacja samowoli budowlanych i ustalanie opłat legalizacyjnych.
Odsłony: 2513