Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem stopnia podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się przestrzeganiem prawa w szeroko pojętym procesie budowlanym. Jako organ powiatowej administracji zespolonej, wykonuje zadania rządowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołany i odwoływany jest przez Starostę na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj tekst jednolity : Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Odsłony: 2504