Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

§ 1.

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej \”Regulaminem\”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  • Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć pełniącego obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

§ 2.

 1. Inspektorat działa na podstawie:
  • odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1996r. nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146 poz. 680, z 1997r. Nr 88, poz.554 i Nr 111, Poz.726 oraz z 1998r. Nr 22, poz.22, poz.118 i Nr 106 poz.668, Nr 80 poz.718 z 2003r., Nr 207 poz. 2016 z 2003 z poźn. zm.)
  • niniejszego regulaminu

§ 3.

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu lidzbarskiego

§ 4.

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu przy pomocy Inspektorów Powiatowego Inspektoratu
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
  • działalnością inspekcyjno-kontrolną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
  • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych
  • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej
  • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie
  • zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej
  • przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • gospodarowaniem mieniem Inspektoratu

§ 5.

 1. Inspektor Powiatowego Inspektoratu sprawuje nadzór nad:
  • postępowaniami administracyjnymi
  • postępowaniami egzekucyjnymi
  • obsługą prawną Inspektoratu

§ 6.

 1. Do wyłączonej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
  • ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu
  • zatwierdzenie planów kontroli
  • podejmowanie decyzji o przeprowadzaniu kontroli doraźnej
  • udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej
  • wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego
  • udzielanie imiennych upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • występowanie do Izb Budowlanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
  • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalenie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego
 2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania

§ 7.

 1. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wyznaczony Inspektor, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 pkt.8
 2. Wyznaczony Inspektor jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień

§ 8.

 1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
  • decyzje administracyjne i postanowienia
  • akty prawa wewnętrznego
  • wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  • wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej
  • odpowiedzi na skargi i wnioski
 2. Wyznaczony podpisuje:
  • pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań
  • podczas nieobecności Powiatowego Inspektora dokumenty wymienione w ust.1, z wyjątkiem określonych w ust.1 pkt.2

§ 9.

 1. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Inspektora Nadzoru Budowlanego
  • Orzeczniczo – Prawne
  • Organizacyjno-Administracyjne
  • Kadrowo-Księgowe

§ 10.

 1. Do zakresu działania na stanowisku Inspektora Nadzoru Budowlanego należy w szczególności:
  • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
  • prowadzenia postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
  • przygotowanie okresowego sprawozdania z działalności referatu wraz z wnioskami do Powiatowego Inspektora
  • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

§ 11.

 1. Do zakresu działania stanowiska Orzeczniczo-Prawnego należy w szczególności:
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora
  • przygotowanie okresowego sprawozdania z działalności referatu wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora
  • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

§ 12.

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych należy w szczególności:
  • obsługa organizacyjno-administracyjna Inspektoratu
  • prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego
  • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów
  • gospodarka sprzętowa
  • obsługa sekretariatu
  • prowadzenie rejestru określonych w instrukcji kancelaryjnej
  • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

§ 13.

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. Kadrowo-Księgowych należy w szczególności:
  • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu
  • realizacja planu finansowego oraz sporządzanie bilansów
  • prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
  • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji ZUS
  • sprawy zatrudnienia i płac
  • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

§ 14.

 1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz.214, z poźn. zm.)
  • Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z poźn. zm.)
  • ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402, z poźn. zm.)
  • regulamin pracy powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Odsłony: 2372