• A  A  A  A  
 • Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

  § 1.

  1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej \”Regulaminem\”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
  2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
   • Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
   • Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć pełniącego obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  § 2.

  1. Inspektorat działa na podstawie:
   • odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1996r. nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146 poz. 680, z 1997r. Nr 88, poz.554 i Nr 111, Poz.726 oraz z 1998r. Nr 22, poz.22, poz.118 i Nr 106 poz.668, Nr 80 poz.718 z 2003r., Nr 207 poz. 2016 z 2003 z poźn. zm.)
   • niniejszego regulaminu

  § 3.

  1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora
  2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu bartoszyckiego

  § 4.

  1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu przy pomocy Inspektorów Powiatowego Inspektoratu
  2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
   • działalnością inspekcyjno-kontrolną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
   • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych
   • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej
   • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie
   • zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej
   • przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
   • gospodarowaniem mieniem Inspektoratu

  § 5.

  1. Inspektor Powiatowego Inspektoratu sprawuje nadzór nad:
   • postępowaniami administracyjnymi
   • postępowaniami egzekucyjnymi
   • obsługą prawną Inspektoratu

  § 6.

  1. Do wyłączonej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
   • ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu
   • zatwierdzenie planów kontroli
   • podejmowanie decyzji o przeprowadzaniu kontroli doraźnej
   • udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej
   • wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego
   • udzielanie imiennych upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
   • występowanie do Izb Budowlanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
   • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalenie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego
  2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania

  § 7.

  1. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wyznaczony Inspektor, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 pkt.8
  2. Wyznaczony Inspektor jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień

  § 8.

  1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
   • decyzje administracyjne i postanowienia
   • akty prawa wewnętrznego
   • wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
   • wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej
   • odpowiedzi na skargi i wnioski
  2. Wyznaczony podpisuje:
   • pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań
   • podczas nieobecności Powiatowego Inspektora dokumenty wymienione w ust.1, z wyjątkiem określonych w ust.1 pkt.2

  § 9.

  1. W skład Inspektoratu schodzą następujące komórki organizacyjne:
   • Inspektora Nadzoru Budowlanego
   • Orzeczniczo – Prawne
   • Organizacyjno-Administracyjne
   • Kadrowo-Księgowe

  § 10.

  1. Do zakresu działania na stanowisku Inspektora Nadzoru Budowlanego należy w szczególności:
   • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
   • prowadzenia postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
   • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
   • przygotowanie okresowego sprawozdania z działalności referatu wraz z wnioskami do Powiatowego Inspektora
   • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

  § 11.

  1. Do zakresu działania stanowiska Orzeczniczo-Prawnego należy w szczególności:
   • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
   • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
   • obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu
   • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora
   • przygotowanie okresowego sprawozdania z działalności referatu wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora
   • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

  § 12.

  1. Do zakresu działania stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych należy w szczególności:
   • obsługa organizacyjno-administracyjna Inspektoratu
   • prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego
   • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów
   • gospodarka sprzętowa
   • obsługa sekretariatu
   • prowadzenie rejestru określonych w instrukcji kancelaryjnej
   • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

  § 13.

  1. Do zakresu działania stanowiska ds. Kadrowo-Księgowych należy w szczególności:
   • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu
   • realizacja planu finansowego oraz sporządzanie bilansów
   • prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej
   • prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych
   • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
   • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
   • sporządzanie sprawozdawczości finansowej
   • prowadzenie akt osobowych pracowników
   • sporządzanie dokumentacji ZUS
   • sprawy zatrudnienia i płac
   • wykonanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

  § 14.

  1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
   • ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz.214, z poźn. zm.)
   • Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z poźn. zm.)
   • ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402, z poźn. zm.)
   • regulamin pracy powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego