• A  A  A  A  
  • DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY A LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

    Jeżeli ktoś chce zalegalizować samowolę budowlaną, to zgodnie z prawem budowlanym może się zwrócić o legalizację do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przy czym musi wykazać, że obiekt uznany za samowolę jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli planu nie ma, to z warunkami zabudowy. W praktyce okazywało się jednak, że osoba chcąca zalegalizować samowolę nie spełniała ani jednego, ani drugiego warunku, co z góry skazywało ją na porażkę.

    20 grudnia 2007 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ten zapis („o konieczności posiadania ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania legalizacyjnego decyzji o warunkach zabudowy”). Oznacza to, że decyzje o warunkach zabudowy można uzyskać w toku postępowania legalizacyjnego.

    Tymczasem w jednej z publikacji prasowych pojawiła się informacja, iż tak skonstruowany przepis nie rozwiązuje problemu, gdyż nie można wydawać decyzji o warunkach zabudowy na obiekty, czy inwestycje już istniejące. Co jest błędną informacją.